โครงการสมุทรปราการ พลังงานสะอาด

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อลดปัญหามลพิษในจังหวัดสมุทรปราการ
 2. เพื่อเป็นโครงการนำร่องเรื่องการใช้รถไฟฟ้า EV ในการขนส่งสาธารณะ
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะได้เข้าถึงระบบรถไฟฟ้า EV
 4. เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำมัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

 1. Pro Innovation EV
 2. All ev
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Working Diagram

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

1.ต้องเป็นรถกะบะขนส่ง บรรทุกหรือตู้บรรทุก

2.ต้องเป็นรถกะบะโดยสารประจำทาง หรือรับพนักงานตามโรงงาน

3.ต้องมีอายุการใช้งานของรถเกิน 8 ปีขึ้นไป

4.ต้องจดทะเบียนใช้งานและมีภูมิลำเนาในสมุทรปราการ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 30,000 บาท
 2. ผู้ประกอบการสามารถขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้ประกอบการจะได้เข้าร่วมโครงการขาย คาร์บอนเครดิต ในรถที่เข้ามาทำEV Conversion
 4. ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการPro EV Logistics (รถเพื่อการขนส่ง)
 5. สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
project